56 общини са в затруднено финансово състояние
Секция: ИКОНОМИКА
10 Януари 2017 12:22
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
56 общини са в затруднено финансово състояние

/КРОСС/ 56 общини в България са в затруднено финансово състояние заради високи плащания по дълга си, ниски приходи и слаб контрол, съобщиха от Сметната палата.

Одитният орган е проверил съотношението на възникването и управлението на общинския дълг и гарантирания от общините дълг и използване на дългови инструменти за периода от 01 януари до 31 декември 2014 г.

Общинският дълг значително нараства, е един от основните изводи. В 43 общини през 2014 г. размерът на общинския дълг е увеличен с повече от 50 на сто спрямо предходната година. В 35 от тях дългът е скочил с над 100 %.

При 12 общини увеличението е с над 500 на сто - Камено, Карнобат, Суворово, Роман, Асеновград, Раковски, Родопи, Сопот, Две могили, Костинброд, Маджарово и Тунджа. Таза задлъжнялост е предпоставка за влошаване на финансовото им състояние в средносрочен аспект.

Общо през 2014 г. общинският дълг е формиран от задълженията на 183 общини. За същата година е поет дълг от 171 общини. В 108 от тях има договорен и активен дълг (дългосрочен дълг), а 63 общини с поет договорен и приключен дълг (краткосрочен дълг). Установено е нарастване в размера на външния и вътрешния общински дълг спрямо предходната година.

Без общински дълг към 31 декември 2014 г. са 82 общини. Местните администрации са изпълнили законовите изисквания за поемане на общински дълг.

Вторият извод от одитния доклад е за нарушено съотношение: плащания по дълга спрямо размера на собствените приходи. При одита е направена оценка и на натовареността на общинските бюджети за тригодишния период 2015 - 2017 г.

Оценката се основава на съотношението на годишните плащания по дълга към годишния размер на собствените приходи на общината, информацията, вписана в Централния регистър на общинския дълг и тригодишните бюджетни прогнози на общините за периода 2015-2017 г.

Според оценката, съотношението между плащанията по общинския дълг и собствените приходи за периода 2015-2017 г. е по-голямо от 30 на сто при 56 общини. Това е почти една трета от всички общини, управляващи дълг през одитирания период.

Ако задължението надхвърля 30 % от собствените приходи, това е предпоставка за формиране на дефицит на общинския бюджет за съответната година и необходимост от привличане на допълнителни средства от общината, под формата на бюджетна субсидия или рефинансиране на общински дълг.

За тригодишния период 2015-2017 г. общо при 14 общини съотношението надхвърля 100 на сто. Това е предпоставка за сериозни финансови проблеми за съответните общини.

Според Сметната палата, за обезпечаване на годишните плащания по дълга в тези общини ще е необходимо рефинансиране на дълга, свързано с допълнително нарастване на размера му, увеличаване на трансфера от републиканския бюджет в частта на местните дейности. Друга възможност са преговори с кредиторите за преструктуриране на амортизационните схеми, за да се разсрочат плащанията по дълга за по-дълъг период.

Според статистиката през 2015 г. в 35 общини съотношението на плащанията по дълга към собствените приходи е по-голямо от 30 на сто. В осем от тези 35 общини това съотношение е над 100 на сто. Те са: Карнобат, Бяла, Лесичево, Кнежа, Драгоман, Свиленград, Велики Преслав и Тунджа;

- за три общини: Малко Търново, Бобов дол и Никопол е над 200 на сто.

През 2016 г. в 16 общини се очаква съотношението плащания по дълга към собствените приходи да бъде по-голямо от 30 на сто, като при две общини - Айтос и Гулянци, това съотношение е над 200 на сто.

През 2017 г. в пет общини се очаква съотношението на плащания по дълга към собствените приходи да бъде по-голямо от 30 на сто, като за една община - Дряново, то е 138 на сто.

Според изводите в доклада причините за нарушеното съотношение (над 30 на сто) между плащанията по общинския дълг и собствените приходи при една трета от задлъжнялите общини са решения на местната администрация, които несъответстват на законовите изисквания.
Другата причина е неправилно планиране на приходите по бюджета и реализирана ниска събираемост на приходите.