АЗ пуска нови услуги за безработни
Секция: ИКОНОМИКА
12 Юни 2019 15:12
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
АЗ пуска нови услуги за безработни

/КРОСС/ Агенцията по заетостта подготвя старта в цялата страна на 3 нови, 5 подобрени услуги и 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. За целта през миналата седмица се проведоха работни срещи в 7-те региона от страната, в които прилагането на услугите ще започне от 1-ви юли.
Тази дейност е част от стратегията за модернизация на Агенцията по заетостта. Целта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните лица и най-вече към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в трудовия пазар.
Новите услуги, които бяха във фокуса на срещите и които Агенцията по заетостта ще въведе в своята работа съвсем скоро, са „Консултация и менторство след започване на работа", „Мобилно бюро по труда" и „Семеен трудов консултант". Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст. Дискусиите продължиха с коментари относно новостите и ефектът, който се постига чрез прилагането на подобрените услуги „Ателие за търсене на работа", „Информиране, консултиране, мотивиране", „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности", „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене", „Провеждане на трудови борси", „Ден на работодателя" и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели. Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните 7 групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.
Новите и подобрени услуги, както и стандартизираните пакети услуги за 7 от уязвимите групи на пазара на труда, бяха апробирани пилотно в бюрата по труда в регионите Благоевград и Монтана. Резултатите от пилотното прилагане се анализираха текущо, преработиха се методическите материали с оглед тяхното оптимизиране и адаптиране към технологията на работа на бюрата по труда и промените на сегашния трудов пазар. На тази основа експертите от двата региона изведоха основните параметри и различия спрямо досегашните подходи и услуги към уязвимите групи и на работните срещи ги представиха на колегите си от останалите седем региона.
В срещите в София, Ловеч, Пловдив, Хасково, Варна, Русе и Бургас участваха психолози, кейс мениджъри, консултанти и експерти трудово посредничество и активна политика от всички бюра по труда и регионалната служба в съответната територия. Те директно получиха информация за придобития опит и постигнатите резултати, както и практически съвети за организацията и прилагането на услугите от колегите си от бюрата по труда във Враца, Монтана, Благоевград, Разлог, Кюстендил и регионалната служба по заетостта в Благоевград. Екипите от главна дирекция „Услуги по заетостта" на Агенцията по заетостта съдействаха и конкретизираха стъпките и етапите за подготовка и внедряване на новите и подобрени услуги и стандартизирани пакети услуги в общото портфолио услуги за безработни от уязвимите групи лица, както и действията, които до края на 2019 г. ще се предприемат на всички нива за подпомагане и осигуряване на успешното им и ефективно приложение.