Венцислав Караджов става зам.-председател на независимия консултативен орган за защита на данните към ЕК
Секция: ПОЛИТИКА
26 Ноември 2014 14:02
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Венцислав Караджов става зам.-председател на независимия консултативен орган за защита на данните към ЕК

София /КРОСС/ Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов бе избран днес (26 ноември 2014 г.) за заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29).
В състава на Работната група влизат представители на националните органи за защита на данните на държавите-членка от Европейския съюз, представители на Европейската комисия, Европейския надзорен орган за защита на данните, както и представители на други органи на Европейския съюз.
Основна задача на Работната група е предоставянето на експертни становища по въпроси, свързани със защита на личните данни. Тя е основният консултативен орган на Европейската комисия по всяка приета на общностна мярка, която оказва влияние върху правата и свободите на лицата в сферата на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Една от функциите на Работната група е насърчаването на еднакво прилагане на европейското законодателство във всички държави-членки и осъществяването на сътрудничество между надзорните органи за защита на данните.
Ръководството на Работната група по чл. 29 се осъществява от председател и двама заместник-председатели, които се избират за период от две години. През февруари 2014 г. за председател на Работната група беше избрана г-жа Изабел Фалк-Пиеротен  председател на Националната комисия за информационни технологии и свободи, Република Франция.
На състоялото се на 26 ноември 2014 г. пленарно заседание, Работната група по чл. 29 избра своите заместник-председатели за следващия двугодишен мандат -
г-н Венцислав Караджов  председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на Република България, и г-н Антонело Соро  председател на Италианския орган за защита на данните. От 28 държави членки, 21 подкрепиха кандидатурата на България.
По време на изслушването председателят на КЗЛД изтъкна няколко приоритета в работата на консултативния орган, за изпълнението на които той ще насочи своите усилия. Сред тях са по-висока приемственост и прилагане на европейските политики за защита на данните в страните от Югоизточна Европа, принос по актуални въпроси, като негативните последствия върху личната неприкосновеност в резултат на използването на програми за масово наблюдение на европейски граждани, прилагани от службите за сигурност.
Г-н Караджов изрази готовността си да работи и за намиране на трайни решения по основни предизвикателства върху личната неприкосновеност, произтичащи с развитието на информационните технологии.
Подкрепата, изразена от държавите-членки за кандидатурата на г-н Караджов, е добра основа за гарантиране на приемственост на приоритетите на българското ротационно председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и заявената готовност от КЗЛД за домакинство на международната конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността през същата година.