Частно емитирани облигации на ЕНЕРГО-ПРО Варна ще се търгуват на Българска фон-дова борса
Секция: ИКОНОМИКА
04 Май 2017 15:17
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Частно емитирани облигации на ЕНЕРГО-ПРО Варна ще се търгуват на Българска фон-дова борса

/КРОСС/ Най-голямата в България частна облигационна емисия вече има дата на листване на Българска фондова борса (БФБ) - 5 май 2017 г. Дни по-рано проспектът на облигацията бе одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) и БФБ. Се-демгодишната емисия, издадена от ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД през ноември 2016 г., е на стойност 130 милиона евро и е с годишен лихвен процент в размер на 3.50 пункта.

„Рекордната за българския пазар облигационна емисия е показателна за потенциалa на ЕНЕРГО-ПРО да реализира мащабни инвестиции в българската енергетика.", заяви главният изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна Момчил Андреев.

Част от набраните средства от издаването на облигациите са използвани за по-гасяване на остатъчен дълг по мостово финансиране, предоставено от „Банка ДСК" на енергийното дружество през юни 2016 г. Друга основна част ще бъде използвана за финансиране на капиталовата инвестиционна програма в разпре-делителната мрежа през периода 2016 г. - 2023 г., включително за закупуване на енергийна инфраструктура и оборудване, реконструкция и нови инвестиции на територията на Република България. Средства, които не са били изразходвани за тези цели, биха могли да бъдат вложени в други енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния според проспекта на емисията.

Инвеститорите в облигациите на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД са международни и местни финансови институции, търговски банки, пенсионни фондове и асет-мениджъри. Емисията е обезпечена с особен залог върху безналични акции от капитала на дъщерните дружества на компанията. 50% от емисията беше пла-сирана от водещия мениджър Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД в страни от Централна и Източна Европа, а останалите 50% - в България.

Агент по листването на облигациите и водещ мениджър на емисията е Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД, а юридически консултанти на емитента по листването са Цветкова, Бебов и Комаревски.

Според Алекс Бебов, изпълнителен директор на Балканска Консултантска Ком-пания, емисията облигации на ЕНЕРГО-ПРО Варна е важна стъпка в развитието на Българска фондова борса и българските капиталови пазари. Тя представлява една от най-големите местни емисии дълг на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа през последните няколко години. За това говори и фактът, че облигацията беше отразена във водещи финансови медии при издаването й през ноември 2016 г.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е водеща българска енергийна компания, чийто състав включва електроразпределителното дружество ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, което обс-лужва Североизточна България, крайния снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби и един от най-големите търговци на електроенергия на свободния пазар у нас ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

ЕНЕРГО-ПРО Варна е дъщерно дружество на чешката Енерго-Про a.s., една от най-динамично развиващите се енергийни групи в Европейския съюз с инвести-ции в няколко европейски държави и държави от Черноморския регион. Енерго-Про a.s. е активна в межународен план в секторите на разпределение на елект-рическа енергия, производство на електричество от водна енергия, търговията с електроенергия и производството на машини и апаратура за водноенергийния сектор.