Прехвърляне на дружествени дялове
Секция: ЛЮБОПИТНО
14 Декември 2020 16:10
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Прехвърляне на дружествени дялове

/КРОСС/ Прехвърлянето на дружествени дялове е способ за смяна на собствеността на дялове в дружествата с ограничена отговорност. Чрез прехвърляне на дружествени дялове може да се смени изцяло собствеността на една фирма, може да влезе или излезе съдружник, а може и просто да настъпят размествания вътре в дружеството.

Как се прехвърлят дружествени дялове?

Има различни способи за прехвърляне на дялове, като в този материал ще се фокусираме върху прехвърлянето чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Това е и най-често срещаният способ.

В зависимост от хипотезата, може да има малки разлики в реда и документите за прехвърлянето. В общия случай имаме две основни хипотези - прехвърляне на дялове вътре в самото дружество и на трети лица.

Прехвърляне на дялове на трети лица

Това е една идея по-сложната хипотеза, като тук има повече изисквания. Когато се прехвърлят дружествени дялове на външни за дружеството лица, задължително общото събрание на фирмата трябва да вземе решение за приемане на новия съдружник.

В тази връзка последният трябва да подаде молба за присъединяването му в дружеството, като изрично декларира в същата, че се е запознал с дружествения договор и е съгласен с разпоредбите му.

При постъпване на молбата, се свиква общо събрание, което преценява дали желае да приеме новия съдружник, или не. Ако решението е „за" приемане на лицето в дружеството, обикновено се посочва и кой от настоящите съдружници ще прехвърли част или всичките си дялове на новопостъпващия съдружник.

Договор за прехвърляне на дружествени дялове

След като общото събрание вземе решение за приемане на новия съдружник, следва да се състави и договорът за покупко-продажба на дружествени дялове, като той трябва да се завери нотариално. Заверката е както на подписите на страните, така и на съдържанието на документа.

Продаващият съдружник и управителите на фирмата следва да декларират обстоятелството, че фирмата няма задължения за заплати и осигуровки на служителите си. Това изискване беше въведено през 2018 г. с цел да се прекрати порочната практика за прехвърляне на дялове на фирми със задължения към служителите си.

След сключването на договора за прехвърляне на дялове, общото събрание на дружеството следва да приеме нов дружествен договор, което става с протокол, в който се отбелязват и евентуални други промени, които настъпват с приемането на новия съдружник. Например, ако същият става и управител на дружеството. В този случай протоколът задължително трябва да се завери нотариално.

Също като договора за продажба на дяловете, това става по отношение на съдържанието и подписите. Това също е сравнително ново изискване на закона, като неговото въвеждане също беше с цел да се предотвратят евентуални опити за измами с назначаване на управители, които биха могли да злоупотребят с дружествени активи.

Все пак, законът даде възможност на всяко дружество да прецени дали желае това изискване да важи и за него. Всяка фирма, която не го желае, просто следва изрично да го отбележи в дружествения си договор. По този начин изискванията за нотариална заверка за подобни решения отпада.

Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници

Прехвърлянето на дялове между съдружници има по-лек режим от прехвърлянето на трети лица. Това се обособява от липсата на необходимост общото събрание да одобри една такава сделка, като в този случай директно се преминава към сключване на самия договор за продажба на дружествени дялове.

Няма значение дали имаме просто разместване на дяловете в дружеството или някой излиза от него, като и в двата случая процедурата е една и съща по отношение на т.н. свободно прехвърляне на дял - нямаме изискване за одобрение от върховния орган на дружеството.

Цена за прехвърляне на дружествени дялове

Цената на услугата по продажба на дружествени дялове може да варира доста в зависимост от сложността на процедурата. Хонорарите на консултантите започват от около 170 лева за най-простите случаи, като може да стигне и до над 1000 лева за по-сложните сделки. Такива могат да бъдат например сделки по прехвърляне на дружествени дялове с участието на чуждестранни търговски дружества.

Независимо от сложността на случая, държавната такса винаги е 15 лева, ако документите се подават по електронен път и 30 лева, ако се подават на хартия.
Нотариалните такси могат да варират от 54 лева до няколкостотин лева в зависимост от материалния интерес и вида прехвърляне на дялове което имаме.

Важно е да отбележим, че настоящият материал не представлява правен съвет или консултация и при необходимост от услугата, следва да се обърнете към професионалисти с опит в прехвърлянето на дружествени дялове.