Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров отново с отличен резултат по изпълнение на заложените от МОН политики
Секция: БЪЛГАРИЯ
31 Октомври 2022 16:26
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров отново с отличен резултат по изпълнение на заложените от МОН политики

/КРОСС/ За втора поредна година ректорът на Университета  за национално и световно стопанство и главен секретар на Съвета на ректорите в Република България проф. д-р Димитър Димитров е сред отличниците на МОН. Министерство на образованието, в лицето на министъра проф. Сашо Пенов,  оцени годишното изпълнение на договора му за управление, съгласно заложените от МОН политики, с 3.95, при максимална възможна оценка 4.00. С това успеваемостта на изпълнение на залегналите в договора управленски цели, задачи и целеви стойности е оценена на 99,84%.

Отчетът за изпълнение на политиката за развитие на УНСС в периода 1.10.2021 – 30.09.2022 г. беше оценен с максималната оценка 4.00 по 5 от шестте, утвърдените от министъра на образованието и науката, политики: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост.

С по-малко от максимално допустимата оценка университетът е оценен по показател 4 - Развитие на научната дейност. В този раздел с 4.00 е оценено развиването на проектната дейност, в това число участието както по проекти финансирани от национали програми, така и в проекти финансирани от международни програми. Оценявайки максимално създаването на механизъм за обвързване на научната дейност със системата на заплащане, средният брой публикации на човек от академичния състав на УНСС е оценен на 3,67.

„Предприехме редица мерки за повишаването на качеството на публикационната активност, в т.ч. нова грантова схема, нови правила за материално стимулиране, актуализирани правила за Университетски конкурс за научни проекти 20-23 г. Въведената система за стимулиране на научната дейност и публикационната активност, вече дава резултати, но това е процес, който ще отнеме време, за да стане още по-видим научния потенциал на нашия университет. “, отбеляза проф. Димитров и допълни, че всеки втори кандидат- студент по икономика в България оценява с избора си УНСС, а това е огромно признание за нас като преподаватели и учени.

„Отправям благодарност към преподавателите, младите учени, студентите, служителите и нашите партньори от бизнеса.“, изрази признателността си проф. Димитров.