Относно поредния опит за манипулация на общественото мнение от страна на г-н Валери Йорданов
Секция: КУЛТУРА
13 Ноември 2023 16:32
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Относно поредния опит за манипулация на общественото мнение от страна на г-н Валери Йорданов Позиция на Народен театър „Иван Вазов“

/КРОСС/ Във връзка с целенасочено разпространяваната от г-н Валери Йорданов невярна информация („...работодател, който оспорва ТЕЛК-а на служителя си, стремейки се да го изкара „негоден" за професията, която упражнява успешно..." и т.н.) и пореден опит за манипулация на общественото мнение от страна на г-н Йорданов, излагаме следната фактология:

- Самият г-н Йорданов, със свое писмо до директора на Народния театър, е отправил искане да не участва в спектакъла „Големанов", посочвайки, че е необходимо да му бъдат осигурени специфични условия на труд.

- В качеството си на служител в Народен театър „Иван Вазов", г-н Валери Йорданов е представил на работодателя Експертно решение, издадено от ТЕЛК, с посочен по-висок процент временна неработоспособност, в което е отразено, че лицето може да работи по производствена характеристика, но при спазване на определените му от комисията противопоказни условия на труд.

- В Картата за оценка на риска на работното място за длъжността „актьор", изготвена от СТМ „Н. И. Пирогов" за Народен театър „Иван Вазов", е посочено „Вид опасност-нервно-психическо напрежение и пренапрежение; Следствие от опасността - Нервно-вегетативни и соматични прояви на стрес; Степен на риска - II".

Противоречието в горните три точки е причината посоченото експертно решение да бъде обжалвано в срок пред НЕЛК - т.е. заради наличието на неясни, непълни и противоречиви констатации на ТЕЛК, вкл. следва ли по-висок процент временна неработоспособност да се отрази на бъдещото изпълнение на трудовите задължения на служителя или не. Категорично в жалбата няма изложени твърдения, че г-н Валери Йорданов е негоден за професията „актьор", както и че същият няма право да работи по специалността си.

В заключение, призоваваме заинтересованите медии да отправят искане до г-н Йорданов да им бъде предоставена медицинската документация, имаща отношение към експертното решение на ТЕЛК и самото експертно решение. Имайки предвид че се касае за чувствителна лична информация, Народният театър няма правото да прави същата публична, а тя категорично би оборила спекулативните твърдения на актьора.