Болгар влезе в списъка на ЮНЕСКО
Секция: Русия
27 Юни 2014 13:17
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Болгар влезе в списъка на ЮНЕСКО

/КРОСС/ Древ­ният град Болгар (исползва се и Булгар) влезе в спи­съка за кул­тур­ното наслед­ство на ЮНЕ­СКО. Реше­ни­ето за това взе с пълно мно­зин­ство Коми­тетът за све­товно наслед­ство на ежегод­ната си сесия, която се про­веде в сто­лицата на Катар Доха.

За мал­кия град, който е разпо­ложен на брега на река Волга в Репуб­лика Татар­стан, това съби­тие им носи пре­стиж и све­товна слава. При­ба­вя­нето на Болгар към спи­съка на ЮНЕ­СКО ще рефлек­тира положи­телно и върху туризма в реги­она. От една страна, в бъдеще се оча­ква повече тури­сти да посе­тят кул­тур­ния обект, а от друга - озна­чава, че вла­стите ще напра­вят всичко необ­хо­димо, за да могат забе­лежи­тел­но­стите да бъдат поддър­жани в отлично състо­я­ние.

„При­зна­ни­ето на ЮНЕ­СКО, ще ни про­во­кира да започ­нем да ценим повече исто­ри­ята и кул­ту­рата си и да пазим при­ро­дата си", заяви Павел Юдин - дирек­тор на Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски инсти­тут за кул­турно и при­родно наслед­ство „Д. С. Лихачов".

Българ­ският комплекс е пред­ста­вен от остан­ките на сред­но­ве­ков­ния град - мястото, където са живели волж­ките българи. Тук се нами­рат и много древни памет­ници на исляма. Преди офици­ално да влезе в спи­съка на ЮНЕ­СКО, в град Булгар е напра­вен план за управ­ле­ние и съхра­не­ние на памет­ниците на кул­тур­ното наследство.

„От 2005 г насам град Болгар е пър­вият руски обект, който е при­ба­вен към спи­съка на ЮНЕ­СКО, където към момента има общо 26 руски кул­турни обекта. А трябва да са два или три пъти повече", заявява Юдин.
Русия е пред­ложила 25 обекта за вклю­ч­ване в спи­съка за све­товно наслед­ство, но докато те бъдат при­знати за такива ще мине повече от четвърт век. Кон­ку­ренци­ята между реги­о­ните расте с всеки изми­нал ден, но ясни кри­те­рии, по които става рус­кият под­бор, все още няма. С раз­ра­бот­ката на тези кри­те­рии и коор­ди­наци­ята на цялата работа по про­екта ще се заеме спе­ци­а­лен меж­ду­ве­дом­ствен коми­тет, в който ще бъдат вклю­чени пред­ста­ви­тели на чети­рите мини­стер­ства: на външ­ните работи, на кул­ту­рата, на при­ро­дата и реги­о­нал­ното раз­ви­тие. Коми­тетът ще започне рабо­тата си в нача­лото на есента. Тогава ще ста­нат ясни и име­ната на обек­тите, които ще бъдат номи­ни­рани от страна на Русия за при­ба­вяне към спи­съка за кул­турно наслед­ство на ЮНЕ­СКО за 2015 г.

По думите на дирек­тора на Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски инсти­тут за кул­турно и при­родно наслед­ство „Д. С. Лиха­чов" шанс за номи­нация имат всички обекти, пред­ста­вени в пред­ва­ри­тел­ния списък.

"Русия днес"