Работещите в сферата на образованието се увеличават
Секция: БЪЛГАРИЯ
10 Ноември 2014 13:17
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Работещите в сферата на образованието се увеличават

/КРОСС/Работещите в сферата на образованието са нараснали с 2,2 % спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Точно с толкова обаче са намалели наетите на работа лица към края на септември 2014 г., което е към 49.7 хил. души.

Най-много изгубили работата си през второто тримесечие тази година са в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.5%, "Култура, спорт и развлечения" - с 13.6%, и "Други дейности" - с 5.1%. Вероятната причина са ниските доходи, които се предлагат в тези сфери - най-ниско платени са наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 555 лева, "Административни и спомагателни дейности" - 556 лева и "Други дейности" - 565 лева.

В края на септември 2014 г. наетите са с 14.2 хил., или с 0.6% по-малко в сравнение с края на септември 2013 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - със 17.4 хил., "Транспорт, складиране и пощи" - с 3.7 хил., и "Строителство" - с 2.5 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 13.3%, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване " - с 5.3%, и "Други дейности" - с 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2014 г. спрямо края на септември 2013 г. има в икономическа дейност "Преработваща промишленост" - с 5.5 хил., а в проценти - в "Професионални дейности и научни изследвания" - с 3.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2014 г. е 815 лв., за август - 793 лв., и за септември - 820 лева. През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 809 лева и намалява спрямо второто тримесечие на 2014 г. с 1.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - със 7.5%, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 4.3%.

През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо третото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост" и "Транспорт, складиране и пощи" - с по 6.2%, и "Строителство" - с 5.7%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическа дейност "Операции с недвижими имоти" - с 14.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2014 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 753 лева. "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 528 лева. "Финансови и застрахователни дейности" - 1 466 лева.