Среща между ръководството на БТПП и членове на Комисията за защита на лични данни
Секция: ИКОНОМИКА
22 Януари 2015 10:23
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Среща между ръководството на БТПП и членове на Комисията за защита на лични данни

/КРОСС/ Рисковете, свързани със злоупотребата с лични данни от Търговския регистър, бяха обсъдени на среща между ръководството на Българската търговско-промишлена палата и членове на Комисията за защита на личните данни.

Поводът е драстичното намаляване на тарифния праг за достъп до цялата база данни в Търговския регистър, какъвто достъп срещу заплащане се предоставя на неограничен кръг лица.

Предвид импликациите, които би могло да произтекат за гражданите и бизнеса, КЗЛД акцентира върху нуждата да се предприемат спешни мерки за пресичане на нерегламентирани действия, свързани с лични данни.

Дискутира се важността от упражняване на цялостен и ефективен контрол в областта на защитата на личните данни спрямо всички субекти на регулация в тази област. По отношение на администраторите на лични данни, каквато е Агенцията по вписванията, поддържаща Търговския регистър, представителите на КЗЛД обърнаха внимание на необходимостта от спазване на изискванията за заличаване на лични данни в предвидените от закона случаи и съхраняване само на информация, необходима за целите на Регистъра.

Стремежът е да се избегне ограничени за обществено ползване данни на практика да стават общодостъпни, посредством иначе легалната възможност за „закупуване" на достъп до цялата база данни от Търговския регистър. Целта не е да се накърни публичното разполагане с информация, а да се предотвратят злоупотребите с общодостъпната информация.

Представителите на Комисията поставиха въпроса за внасяне на промени в нормативната уредба, с цел предотвратяване на злоупотребите с лични данни. Гостите съобщиха, че се очаква Комисията да даде пресконференция в края на месеца.

БТПП споделя притесненията от необосновано широк достъп до лични данни и риск от неправомерното им използване, и ще съдейства за намиране на решение на проблема.

В допълнение, от КЗЛД заявиха, че ще организират обучение, насочено към запознаване на членовете на Палатата и бизнеса за опасностите, които се крият при предоставяне на лични данни срещу заплащане. КЗЛД ще предостави теми и условия за провеждането на обученията, а БТПП се ангажира да разпространи тази информация до своите членове.