УНСС, Институтът за пазарна икономика и Центърът за изследване на демокрацията се борят с незаконната търговия
Секция: БЪЛГАРИЯ
30 Октомври 2017 12:46
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
УНСС, Институтът за пазарна икономика и Центърът за изследване на демокрацията се борят с незаконната търговия

/КРОСС/ На 30.10.2017г. в Голямата конферентна зала на УНСС се състоя съвместна пресконференция на ръководителите на трите български проекта, спечелили финансиране по глобалната инициатива PMI Impact за предоставяне на финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи проекти за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари. Участие в пресконференцията взеха проф. Димитър Димитров от УНСС, г-н Петър Ганев от Института за пазарна икономика и г-н Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, чиито проекти са сред 32-та одобрени в първия кръг финансиране на инициативата. Интересно и впечатляващо е, че България е една от трите страни с най-много одобрени проекти по инициативата.

На пресконференцията присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници" .

Първи беше представен проекта на УНСС „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)". Проф. Димитров разказа пред гостите за целите, които неговият екип си е поставил, а именно - да се повиши осведомеността за проблема, който незаконната търговия с тютюневи изделия представлява, както и да се изяснят връзките ѝ с други престъпления. Проектът ще определи начина на действие и пространствено-времевите зависимости на тютюневата контрабанда, ще идентифицира пропуски и недостатъци на действащото европейско и национално законодателство в изследвания регион - страните по Балканския път за трафик от Турция към Западна Европа, както и ще предложи законодателни подобрения в областта. Ще бъдат разработени обучителни материали и курсове за служителите на правоприлагащите органи и вземащите решения. УНСС има богат опит в провеждането на обучения и образователни програми, а тези курсове ще бъдат включени като модули към различни бакалавърски и магистърски програми на университета. Изследването има за цел да разкрие основните индикатори на незаконната търговия с тютюн и свързаните с нея престъпления, да проучи основните процеси и фактори, като по този начин идентифицира основните рискове при развитието на такива незаконни дейности.

Г-н Петър Ганев от Института за пазарна икономика запозна присъстващите с проекта „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България", чиято основна цел е да проучи и покаже възможностите за подобряване на водените политики, както и засилване на ефективността на институциите чрез преодоляване на онези слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната.Ще бъде поставен акцент върху законовата рамка и нейното прилагане, представянето на разследващите органи и прокуратурата, както и съдебната практика в сферата. Това ще помогне да се изведат решения за политиките и регулаторната рамка, които ще бъдат от полза както за правителството (данъчни приходи), така и за участниците на пазара (честни правила и ограничаване на незаконния пазар).

Г-н Тихомир Безлов представи проекта на Центъра за изследване на демокрацията „Незаконната търговия с тютюневи изделия и Балканския маршрут: преодоляване на институционалните слабости и корупцията". Той има три основни цели: 1) да очертае институционалните слабости, които пречат на ефективната борба с незаконната търговия с тютюневи изделия и предложи метод за оценка на ефективността на институциите в борбата с тези криминални дейности на регионално ниво; 2) да изследва ролята на корупцията като фактор, който улеснява незаконната търговия с тютюневи изделия, както и да предложи метод за оценка на риска от корупция на регионално ниво; 3) да отстоява по-ефективни и обективно обосновани законодателни и политически мерки, които да се препоръчат на институциите в България, Гърция, Италия и Румъния за засилване и оптимизиране на усилията за борба с организираната престъпност и свързаната с нея корупция в контекста на незаконната търговия с тютюневи изделия. В рамките на проекта ще бъдат изработени инструменти за оценка на ефективността на институциите и риска от корупция сред правоохранителните органи и приходните институции в борбата им срещу незаконната търговия с тютюневи изделия.