Фонд на фондовете търси посредници за микрокредити с гаранция за социални стартъпи
Секция: ИКОНОМИКА
15 Май 2019 11:21
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Фонд на фондовете търси посредници за микрокредити с гаранция за социални стартъпи

/КРОСС/ Фонд на фондовете откри състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране", финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд. Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл, съобщиха от държавната финансова институция „Фонд мениджър на финансови инструменти в България", известна като Фонд на фондовете . Потенциални финансови посредници са кредитни и финансови институции, които имат право да предоставят финансиране под формата на кредити, заеми и/или лизинги на територията на България. Фондът на фондовете ще избере финансови посредници, които от своя страна ще предоставят микрокредити на допустими крайни получатели - начинаещи предприятия, в които влизат стартъпи на лица от уязвими групи: безработни повече от шест месеца, младежи на възраст до 29 г. и лица с увреждания, както и социални фирми. Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 20 млн. лева, който ще бъде разпределен в осем обособени позиции. Очакваната обща сума на микрокредитите за крайни получатели е 100 млн. лв., като максималният размер на заем, предоставен на допустим краен получател е 97 791 лв. или 50 хил. евро. От Фонда на фондовете напомнят, че изпълнението на финансовия инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на целевите групи крайни получатели, като предоставя финансиране при по-благоприятни лихва и/или ниво на обезпеченост по кредитите. С микрокредитите ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи, работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице. Средствата ще се влагат за развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост. Финансовият продукт ще допринесе за намиране на устойчиви решения, които са свързани с насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността, насърчаване на предприемачеството и постигане на по-висока и по-качествена заетост. От ведомството, ръководено от Светослава Георгиева , уточняват, че заинтересованите финансови посредници могат да подават заявления за участие до 18.00 часа на 26 юни 2019 г. Investor.bg припомня, че Фондът на фондовете управлява средствата от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Иновации и конкурентоспособност", ОП „Околна среда" и ОП „Региони в растеж". Основната му дейност е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно. Фонд на фондовете избира финансови посредници - банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели. Всички средства, предвидени по оперативните програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете , като ФМФИБ ЕАД е дружеството, коeто го управлява.