Проф. Дарина Григорова: Икономическият блицкриг срещу Русия се провали
Секция: Анализи
12 Май 2022 07:52
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Проф. Дарина Григорова: Икономическият блицкриг срещу Русия се провали Санкциите вече удрят Европа, убедена е специалистката по история и геополитика


/КРОСС/ На фона не тол­кова на Бъл­гария, кол­кото на запад­ноев­ропейс­кото единомис­лие в една посока, строго полит­корек­тна и промай­дан­ска, Русия е даже либерална в момента. Все още в интер­нет могат да се срещ­нат "Ехото на Мос­ква" - в YouTube има свои предавания, час­тични. Телеканалът "Дождь" сам се отказа, защото е свър­зан и с комер­сиално, те сами се оттег­лиха".

Това комен­тира пред БНР историкът проф. д-р Дарина Григорова, преподавател в СУ "Св. Климент Охрид­ски".

По думите ѝ рус­кото общес­тво е мобилизирано и "всички пред­положения, че ще има вът­решен метеж срещу Путин, се оказаха нап­разни".

"Не мисля, че има проб­лем с елита в Русия, защото отдавна там върви национализация на елита с връщане на капитали в Русия, още преди 10 години Путин ги предуп­реди, че това трябва да го нап­равят. Има изтичане на одиозни лич­ности, което само радва общес­т­вото. Раз­бира се, част от интелиген­цията е свръх критична и свръх уплашена, което е раз­бираемо, но далеч не е общес­т­вото като цяло. Рей­тин­гите на Путин са много високи и въп­реки всички труд­ности и въп­реки високата цена - и от двете страни, рус­кото общес­тво очаква пак победа. То няма да претърпи поражение, по никакъв начин. Рус­кото общес­тво е обединено въп­реки класичес­ката опозиция на част от интелиген­цията," обясни проф. Григорова.

Според проф. Дарина Григорова икономиката на Русия е в добро със­тояние въп­реки сан­к­циите, които Западът ѝ налага.

"Икономичес­кият блиц­к­риг се провали. Той удря по ЕС, защото той е обвър­зан много повече с Русия, откол­кото САЩ," комен­тира тя.

Историкът под­черта, че Бъл­гария може като Унгария да има нюан­сирана политика спрямо Русия.

"За това се иска политическа воля и чув­с­тво за дос­тойн­с­тво, което лип­сва. Политичес­кият ни елит, който в момента е в изпъл­нител­ната власт, е копие на Зелен­ски и можем да очак­ваме същите неща - както от Зелен­ски. Нещата са сериозни и особено с военно-техническата помощ, а това е военно-техническо съучас­тие на Бъл­гария, ние сме на границата да бъдем във­лечени в този кон­ф­ликт. Цяла Източна Европа е под този удар," комен­тира тя.

"Русия ще поп­речи Украйна да стане Афганис­тан за ЕС, което прави в момента с тази оръжейна под­к­репа политиката на демок­ратите", смята проф. Дарина Григорова.