Въведение Богородично (Ден на православната християнска младеж и семейство)
Секция: Църковен календар
21 Ноември 2023 06:01
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Въведение Богородично (Ден на православната християнска младеж и семейство)

/КРОСС/ На 21 ноември Българ­ската православна църква отбелязва един от големите Богородич­ни празници - Въведение на Божията Майка в хра­ма, честван и като Ден на християнската мла­деж и семейство. В ос­новата на празника е едно важно събитие от живота на Света Богоро­дица. Когато Мария навършила три години, благочестивите й родители Йоаким и Ана изпълнили обещанието си, дадено пред Бога и оставили дъщеря си в храма - да служи на Гос­пода и да се подготвя за великото си предназна­чение на Божия майка.

Според преданието, Богородица била обре­чена от родителите си на Бога още преди рожде­нието си. Когато навър­шила три години, те я за­вели в Йерусалимския храм. Със запалени све­щи всички близки я съпроводили през града до храма. Светата Дева била поставена на първо­то стъпало и за почуда на всички, неподдържана от никого, тя се изкачи­ла свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното. Първосвещеник Захария - баща на св. Йоан Кръстител - я посрещнал, благосла­вяйки я. Той я въвежда в светилището на 21 но­ември (4 декември по стар стил).
Тя заживяла там в служба на Бога, прекар­вала дните си в усърден труд, молитви и се под­готвяла да стане майка на Божия Син. Когато Дева Мария навършила пълнолетие, тя пожела­ла да не се омъжва, а да се посвети изцяло на Бога. Тогава свещени­ците по внушение на Светия Дух я сгодили за престарелия й сродник Йосиф. Той уважил обе­та й пред Господ, ста­нал покровител на Све­та Богородица и пазител на родения от нея Иисус Христос.
Според църковния ни календар Въведение Бо­городично попада в пе­риода на Коледните по­сти. На този ден по вре­ме на празничната Све­та Литургия, вярващите приемат Свето причас­тие, а с него и нови сили за духовен растеж и бор­ба със злото - в себе си и в света. На 21 ноември във всички храмове у нас се излага осветената икона с изображение на тригодишната Света Бо­городица, възкачваща се по стъпалата на Йеруса­лимския храм. Вярващи­те й се молят да им бъде закрилница и да им по­мага.

Не случайно Църквата е отредила Въведение Богородично като Ден на християнското семей­ство. Подобно на влиза­нето на Света Богороди­ца в храма е и семейно­то идване в църква на 21 ноември. То символизиpa въвеждането на де­тето в лоното на христи­янската църква и вярата - духовно задължение на всеки родител. Защо­то семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и Пра­вославието, за християн­ските добродетели, на които векове се е крепял българският род. И днес българинът проявява, според възможностите си, традиционната бла­готворителност по повод Деня на християнското семейство.
Най-ранното известие за честването на празни­ка е от края на 1-ви век. Прави се възпоменател­но тържество и цялото християнство празнува Въведение Богородично.

Семейното ходене на църква на този ден символизи­ра влизането на триго­дишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към деца­та. На този ден родите­лите или учителите во­дят децата в църквата. Представени на бога, те ще растат благочестиво в послушание към роди­телите си и чистота на нравите.