БСК стартира мащабен 4-годишен проект в областта на човешките ресурси
Секция: ИКОНОМИКА
12 Февруари 2024 20:21
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
БСК стартира мащабен 4-годишен проект в областта на човешките ресурси

/КРОСС/ - Застаряването на работната сила
- Стресът на работното място и т.нар. бърнаут
- Ефектите от дигиталната трансформация и съпътстващия проблем за киберсигурността
- Експертния капацитет на браншовите и регионалните работодателски организации
- Това са част от акцентите, включени в най-новия проект на БСК

Българската стопанска камара (БСК) стартира изпълнението на 4-годишен проект по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., финансиран от Европейския социален фонд плюс. Партньори на БСК при изпълнението на проекта са Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Проектът „Заедно за устойчива заетост" е на обща стойност 7 666 139,96 лв. и е насочен към създаването на благоприятна среда и инструменти за приспособяване на политиките по управление на човешките ресурси и на индустриалните отношения към промените на пазара на труда, произтичащи от дигитализацията, прехода към климатична неутралност и влошената демографска ситуация в България.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени 91 проучвания, 5 анализа и 25 доклада. Част от проучванията ще изследват добрите международни практики и корпоративен опит в областта на: управлението на промяната, таланта, организационната култура и работодателската марка, в контекста на възрастовото многообразие на работната сила; управлението на стреса и професионалното изчерпване (бърнаут); създаването, развитието и използването на аналитични данни за потребностите от нови умения; оценка на потребностите по отношение на кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии.

Ще бъдат разработени и внедрени 9 модела и 7 електронни инструмента в областта на управлението и обучението на човешките ресурси. Също така, ще бъдат изготвени четири наръчника и 79 учебни и сертификационни програми.

360 заети лица, както и мениджърски екипи от различни браншове и региони, ще преминат серия от обучения, вкл. академия за меки умения и 17 типа обучения за развитие на практически умения по внедряване на иновативните модели и наръчници в дейността на предприятията.

Планирани са и редица други дейности, насочени към адаптиране на МСП към промените на пазара на труда, вследствие на завишените изисквания в областта на информационната и мрежова сигурност, вкл. разработване на наръчник, провеждане на консултации, обучения и др.

Специален фокус в рамките на проекта ще бъде поставен върху три изключително важни проблема на пазара на труда - управлението на възрастовото многообразие и поколенческите различия в предприятията, стреса на работното място и т.нар. бърнаут (професионалното прегряване), както и адаптацията на предприятията и заетите лица към промените, свързани с дигиталния преход в развитието на човешките ресурси и пазара на труда. Голяма част от анализите, проучванията, обученията и консултациите са насочени именно към тези три теми.

Сред ключовите задачи на проекта е и повишаването на капацитета и експертизата на регионалните и браншови организации, които са част от мрежата на БСК, с оглед включването им във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и развитието на нови индустриални отношения в контекста на Индустрия 4.0. В тази връзка ще бъдат сформирани 20 дискусионни форума (разпределени по политики), свързани с индустриалната и социалната политика, зеления и дигиталния преход и устойчивото развитие. Браншовите и регионалните организации ще бъдат подпомогнати да развият собствени комуникационни канали, както и умения за публично говорене, участия в обществени форуми, медии и др. Предвижда се изработването на 10 комуникационни планове на организации от мрежата на БСК, изграждане и поддържане на 10 страници във Facebook, организирането на 10 пресконференции и 240 медийни участия, разпространението на 240 прессъобщения и 48 бюлетина „Социален диалог", както и разработването на 20 вида дипляни по различни теми.

За първи път в България ще бъде изградена и внедрена Електронна система (специализирана онлайн платформа) за проучване, трансфер и използване на аналитични данни за потребностите от нови умения на работната сила, обхващаща бази от данни за 5 икономически сектора (бранша) и 5 региона.

На база проведените анализи, проучвания и дискусии, ще бъдат изготвени 5 плана за действие и най-малко 20 позиции с препоръки и предложения за подобряване на публичните политики по ключовите за проекта теми. Предвижда се и подготовката на становища по нови законодателни актове на ЕС, национални реформи и политики.

Проектът стартира официално на 15 януари т.г. и ще продължи до 31 декември 2027 г., като се очаква да определя фокуса на ангажиментите и поведението на БСК в този период, а именно - с акцент върху дигиталната трансформация, демографските отражения върху пазара на труда, стреса на работното място, уменията на бъдещето и др. обществено значими проблеми не само за България, но и за света.