Удължава се срокът за стартиране на дружествата с променлив капитал
Секция: ИКОНОМИКА
10 Юни 2024 18:02
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Удължава се срокът за стартиране на дружествата с променлив капитал

/КРОСС/ Да се удължи срокът, в който Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за прилагането на новата уредба в Търговския закон за дружествата с променлив капитал, както и регламентацията на подлежащите на обявяване актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация.

Тази промяна в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предлага Министерството на правосъдието и я публикува за обществено обсъждане.

В момента е предвидено уредбата за дружествата с променлив капитал, създадена за стартиращия бизнес, да е в сила от 30 юни 2024 г. Предложението е срокът да се удължи до 31 декември 2024 г.

Мярката се налага по обективни причини. В доклад до министъра на правосъдието изпълнителният директор на Агенцията по вписванията сочи, че е необходимо надграждане на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Като дейностите по системна интеграция включват предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги. Съгласно Закона за електронното управление системната интеграция в случая се осъществява от „Информационно обслужване" АД и дружеството е публичен възложител при възлагане на цитираните дейности. Въз основа на Решение № 727 на Министерския съвет от 2019 г. Агенцията по вписванията е включена в списъка на административните органи, които при изпълнение на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на „Информационно обслужване" АД. Затова изпълнението на всички дейности по надграждането на информационната система на ТРРЮЛНЦ, следва да бъде изпълнено от „Информационно обслужване" АД - самостоятелно или чрез възлагане на трети лица.

На 25 март т.г. възложителят „Информационно обслужване" АД е публикувал в Регистъра на обществените поръчки обществена поръчка с предмет „Надграждане на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с промяна на нормативна уредба и европейското законодателство". Срокът за подаване на заявления за участие е 23 април т.г.

Към момента все още не е започнало изпълнение на договор.

Налице е реална опасност от засягане на правата и законните интереси на потребителите на електронните услуги, предоставяни чрез информационната система на ТРРЮЛНЦ, поради несъответствие между нормативно предвиденото задължение на Агенцията по вписванията да изпълнява възложените ѝ дейности и функционалната пригодност на информационната система, се сочи в мотивите към предложението. Затова е необходимо удължаване на срока до 31 декември тази година.