• 22 Окт 2021 |
 •  USD / BGN 1.6807
 •  GBP / BGN 2.3204
 •  CHF / BGN 1.8296
 • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
 • Времето:  София 19°C

Вещае ли мащабна криза случаят с Evergrande

Вещае ли мащабна криза случаят с Evergrande

/КРОСС/ Една от най-големите китайски компании е пред фалит.

На глобално равнище забавянето на растежа на Китай може да има различни ефекти.

Доставчиците на групата също са под риск

Наскоро се случи събитие, което би могло да се окаже ключово за краткосрочното развитие на китайската икономика, а поради това - и на по-глобално равнище. Една от компаниите от Evergrande Group - една от най-големите в областта на недвижимите имоти в страната, не успя да изпълни изцяло задълженията си по емисия облигации с номинална стойност 260 млн. долара, дължими на 3 октомври. По емисията не е предвиден гратисен период, но е допустимо евентуално забавяне поради административни или технически причини до 5 работни дни. След този срок липсата на пълно плащане по номинала ще означава фактическо неизпълнение или фалит. Това се случва на фона на обща задлъжнялост на групата, която надхвърля 300 млрд. долара, което означава, че евентуалният фалит би могъл да е един от най-големите в историята на Китай.

Коя е Evergrande

Групата Evergrande притежава повече от 1300 строителни обекта в над 280 града в Китай. Основана е през 1996 г. и днес се нарежда на второ място според размера на продажбите сред корпорациите, занимаващи се с недвижими имоти. Разбира се, дейността є не се ограничава само до недвижимите имоти - друг важен елемент е управлението на активи. Групата има и собствен футболен клуб.

Фалити на други компании от сектора (Fantasia Holdings Group Co.) обаче подсказват, че проблемът не е само при Evergrande. Всъщност това може да е признак за трудности с финансирането, за което вече предупреждават от Goldman Sachs. Самата група има предстоящи плащания по своите съществуващи задължения за 7,4 млрд. долара през 2022 г. Текущата ситуация обаче сериозно ще затрудни практиката на получаването на нов дълг, за да се изплати съществуващ.

Пазарната цена на емисията, дължима през 2022 г., е едва 23,5 цента на долар, което показва пазарните възприятия за ниска вероятност за пълно изплащане на това задължение. За сравнение в средата на 2021 г. тази цена е била близо до номинала и за около 4 месеца е загубила над три четвърти от стойността си.

Данните за второто тримесечие на 2021 г. показват спад от 16,5% на годишна база на нетните приходи, докато нетният доход се увеличава със 120%, а маржът на печалбата достига 6,46% спрямо 2,45% година по-рано.
Междувременно CST Group, един от основните акционери, продаде над 32 млн. дяла от една от компаниите от групата Evergrande. Цената на акциите на цялата група пък на свой ред бележи съществен спад - на 8 октомври 2020 г. тя е била 20,25 долара, докато котировките на 6 октомври 2021 г. са вече 2,95 долара.

Макроикономически последствия

Ситуацията с Evergrande продължава да е неясна. След извършени плащания в края на септември споменатото по-горе от началото на октомври все още е дължимо. Очаква се китайските власти да се намесят и да се опитат да реструктурират групата, като жизнеспособните части от бизнеса бъдат продадени на конкурентите, а останалите задължения се гарантират от държавни предприятия с подкрепа от Китайската народна банка. Постъпленията от продажбите на спомагателните дейности ще се използват за изплащане на задълженията към кредиторите и освен това трябва да се реши по какъв начин да се разпределят останалите активи и пасиви на компанията.

Според някои анализатори властите не са склонни да спасяват най-задлъжнялата компания в бизнеса с недвижими имоти. При очакваните въздействия върху останалите компании от сектора, върху финансовата система, кредитните пазари и пазарите на акции, както и върху китайската икономика като цяло те едва ли ще се въздържат от намеса.

Икономическият растеж на Китай е силно зависим от строителството от 1990-те години насам, като според някои изчисления секторът създава около една четвърт от брутния вътрешен продукт. Задлъжнялостта в сектора обаче предизвиква притеснения сред властите, които въведоха строги ограничения през миналата година. Те се опитват да контролират както строителството, така и покачването на цените на недвижимите имоти, като определят минимални стойности на регионално ниво.

Текущите събития вероятно ще намалят оптимизма на пазарите и ще допринесат за забавяне на покупките на жилища и на инвестициите в сектора. Това ще създаде натиск върху строителството и свързаните индустрии. Увеличаването на емисиите на облигации от местните власти с цел запазване на темповете на растеж може да изиска време да подейства, докато парите достигнат до реалната икономика.

Междувременно обаче има леко понижаване на прогнозите относно развитието на китайската икономика през 2021 г. (над 8% реален растеж), които се обясняват най-вече от влошаването на епидемичната обстановка. Рисковете за по-нисък растеж обаче са високи. Секторът на недвижимите имоти не се очаква да понижи растежа през настоящата година, но е вероятно да го направи през следващата.

Поради ограниченията от страна на властите върху кредитите към сектора на недвижимите имоти ликвидните средства са силно намалели. Настоящата ситуация вероятно ще задълбочи проблема с необслужваните кредити на сектора. Според някои оценки почти 1/3 от публично търгуваните на организираните пазари компании от сектора имат съотношение между касовите наличности и краткосрочните задължения под 1 (това е един от показателите, определени от властите).

При Evergrande около 60% от 800 съществуващи проекта (които включват 1,25 млн. жилища) на различна фаза на завършеност са спрени за неопределено време. Около половината проекти са в относително по-малки градове, при които случаите на спешни продажби биха означавали значително сваляне на цените.

Доставчиците на групата също са под риск, тъй като почти половината задължения са към субконтрактори, които вече усещат резултатите от действията на правителството спрямо строителния сектор. Друг основен сектор, който би бил засегнат, е финансовият. Общите задължения на групата са около 300 млрд. долара, като малък брой средни по размер банки изглежда имат най-големи експозиции към Evergrande. За някои от тях вероятно ще се наложи да повишат капитала си, за да посрещнат евентуални загуби. По-големите китайски банки са по-слабо изложени на рискове към групата, което означава, че няма да са необходими конкретни действия от тяхна страна. Подобна е ситуацията и при чуждестранните банки.

Въпреки това Китайската народна банка увеличи ликвидността в банковата система с еквивалента на над 130 млрд. долара, за да я предпази от възникването на криза. Самите китайски банки имат кредити, свързани с недвижима собственост в размер около 22,5 трлн. долара, над 2/3 от които са ипотечни. След период на бърз растеж въведените през миналата година регулаторни тавани върху кредитите дават малко пространство за банките да отпускат повече средства.

През последните седмици се наблюдава повишаване на рисковите премии по китайските високорискови облигации. При доходност от 20% рефинансирането изглежда проблемно за някои от корпорациите, за които падежите на деноминираните в американски долари облигации предстоят скоро. Фактически пазарът на облигации е недостъпен за много такива компании. Разработването на програми за преструктуриране възстанови частично цените на облигациите (понижи доходността), но по-нататъшното развитие зависи от способността на Evergrande да изпълни своите задгранични задължения в срок. Освен това ще бъде важен и начинът на осъществяване на споменатите планове, като инвеститорите трябва да са готови на значителни отстъпки. Нискорисковите кредити запазват позиции, като инвеститорите показват явни предпочитания към качество и към държавни предприятия.

Деноминираните в американски долари високорискови облигации предизвикват напрежение на азиатските пазари като цяло, за разлика от активите от инвестиционен клас. За момента при втория тип на пазарите в Индия и Индонезия няма съществени промени. По-силно засегнат е китайският капиталов пазар, а сериозни експозиции има хонконгската икономика, която разчита в голяма степен на поръчки от Китай. Пазарът би могъл да се справи с липсата на растеж на приходите в сектора на недвижимите имоти през следващата година, но ситуацията би се променила значително при силно негативно въздействие върху него в момента. Рискът от системна криза все още изглежда относително малък, но не трябва да бъде пренебрегван.

Възможната зараза трябва да бъде подробно анализирана. Доходност от 20% по корпоративните облигации в сектора на недвижимите имоти в Китай изглежда твърде висока, за да бъде устойчива и ще предизвика сериозни затруднения при рефинансирането на съществуващите задължения, като наложи необходимостта от намеса на властите. Развитието на междубанковия пазар ще покаже какво доверие имат кредитните институции помежду си.

За момента по-сериозен спад в цените на недвижимите имоти не изглежда вероятен, но ако се случи той би могъл да предизвика рязко забавяне на цялата китайска икономика. Както посочих, рискът от зараза не е твърде висок, но това би могло да доведе до ненавременна реакция от страна на властите при съобразяване с политиката им относно недвижимите имоти. Те вероятно ще изчакат и ще се намесят едва при непосредствена заплаха за макроикономическата стабилност. За инвеститорите това е сигнал за вероятни трудности при преструктурирането на Evergrande. Все още липсва достатъчно информация, за да се оцени въздействието на тези събития в по-дългосрочен аспект.

На глобално равнище забавянето на растежа на китайската икономика (не се очаква спад) може да има различни ефекти. Това би могло да означава краткосрочно по-слабо нарастване на търсенето на суровини и енергийни ресурси. То би допринесло за намаляване на натиска върху цените на тези продукти в глобален порядък. Тоест това означава по-благоприятни условия при производствените цени.

От друга страна въздействието върху производството на потребителски стоки не би следвало да е толкова съществено. Растежът на глобалното предлагане също може да се забави, което да въздейства върху потребителските цени, но все пак това да не допринесе за същественото им повишаване спрямо настоящата ситуация.

В крайна сметка първоначалните опасения, че този епизод може да предизвика широкомащабна криза, засега не се оправдават.

Източник: Димитър Чобанов - финансист, в-к „Труд"

ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай
 • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
  БЪЛГАРИЯ
  ИКОНОМИКА
  ПОЛИТИКА
 • ОПЦИИ
  Запази Принтирай
  СПОДЕЛИ
  Twitter Facebook Svejo
  Вземи кратка връзка към тази страница

  копирайте маркирания текст

 • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2021 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.