• 19 Юни 2024 |
 •  USD / BGN 1.8196
 •  GBP / BGN 2.3158
 •  CHF / BGN 2.0575
 • Радиация: София 0.11 (µSv/h)
 • Времето:  София 24°C

Болгар влезе в списъка на ЮНЕСКО

Болгар влезе в списъка на ЮНЕСКО

/КРОСС/ Древ­ният град Болгар (исползва се и Булгар) влезе в спи­съка за кул­тур­ното наслед­ство на ЮНЕ­СКО. Реше­ни­ето за това взе с пълно мно­зин­ство Коми­тетът за све­товно наслед­ство на ежегод­ната си сесия, която се про­веде в сто­лицата на Катар Доха.

За мал­кия град, който е разпо­ложен на брега на река Волга в Репуб­лика Татар­стан, това съби­тие им носи пре­стиж и све­товна слава. При­ба­вя­нето на Болгар към спи­съка на ЮНЕ­СКО ще рефлек­тира положи­телно и върху туризма в реги­она. От една страна, в бъдеще се оча­ква повече тури­сти да посе­тят кул­тур­ния обект, а от друга - озна­чава, че вла­стите ще напра­вят всичко необ­хо­димо, за да могат забе­лежи­тел­но­стите да бъдат поддър­жани в отлично състо­я­ние.

„При­зна­ни­ето на ЮНЕ­СКО, ще ни про­во­кира да започ­нем да ценим повече исто­ри­ята и кул­ту­рата си и да пазим при­ро­дата си", заяви Павел Юдин - дирек­тор на Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски инсти­тут за кул­турно и при­родно наслед­ство „Д. С. Лихачов".

Българ­ският комплекс е пред­ста­вен от остан­ките на сред­но­ве­ков­ния град - мястото, където са живели волж­ките българи. Тук се нами­рат и много древни памет­ници на исляма. Преди офици­ално да влезе в спи­съка на ЮНЕ­СКО, в град Булгар е напра­вен план за управ­ле­ние и съхра­не­ние на памет­ниците на кул­тур­ното наследство.

„От 2005 г насам град Болгар е пър­вият руски обект, който е при­ба­вен към спи­съка на ЮНЕ­СКО, където към момента има общо 26 руски кул­турни обекта. А трябва да са два или три пъти повече", заявява Юдин.
Русия е пред­ложила 25 обекта за вклю­ч­ване в спи­съка за све­товно наслед­ство, но докато те бъдат при­знати за такива ще мине повече от четвърт век. Кон­ку­ренци­ята между реги­о­ните расте с всеки изми­нал ден, но ясни кри­те­рии, по които става рус­кият под­бор, все още няма. С раз­ра­бот­ката на тези кри­те­рии и коор­ди­наци­ята на цялата работа по про­екта ще се заеме спе­ци­а­лен меж­ду­ве­дом­ствен коми­тет, в който ще бъдат вклю­чени пред­ста­ви­тели на чети­рите мини­стер­ства: на външ­ните работи, на кул­ту­рата, на при­ро­дата и реги­о­нал­ното раз­ви­тие. Коми­тетът ще започне рабо­тата си в нача­лото на есента. Тогава ще ста­нат ясни и име­ната на обек­тите, които ще бъдат номи­ни­рани от страна на Русия за при­ба­вяне към спи­съка за кул­турно наслед­ство на ЮНЕ­СКО за 2015 г.

По думите на дирек­тора на Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски инсти­тут за кул­турно и при­родно наслед­ство „Д. С. Лиха­чов" шанс за номи­нация имат всички обекти, пред­ста­вени в пред­ва­ри­тел­ния списък.

"Русия днес"

 

ВАШИЯТ FACEBOOK КОМЕНТАР
ВАШИЯТ КОМЕНТАР
Вашето име:
Коментар:
Публикувай
 • ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
  БЪЛГАРИЯ
  ИКОНОМИКА
  ПОЛИТИКА
 • ОПЦИИ
  Запази Принтирай
  СПОДЕЛИ
  Twitter Facebook Svejo
  Вземи кратка връзка към тази страница

  копирайте маркирания текст

 • реклама

БЪЛГАРИЯ СВЯТ РУСИЯ ПОЛИТИКА ИКОНОМИКА КУЛТУРА ТЕХНОЛОГИИ СПОРТ ЛЮБОПИТНО КРОСС-ФОТО АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮТА КОМЕНТАРИ ВАЛУТИ ХОРОСКОПИ ВРЕМЕТО НОВИНИ ОТ ДНЕС НОВИНИ ОТ ВЧЕРА ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ИСТОРИЯ НАУКА ШОУБИЗНЕС АВТОМОБИЛИ ЗДРАВЕ ТУРИЗЪМ РОЖДЕНИЦИТЕ ДНЕС ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ТЕМИ И ГОСТИ В ЕФИРА ПРАВОСЛАВИЕ


Copyright © 2002 - 2024 CROSS Agency Ltd. Всички права запазени.
При използване на информация от Агенция "КРОСС" позоваването е задължително.
Агенция Кросс не носи отговорност за съдържанието на външни уебстраници.